Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – 50 prednášok pre stredné školy

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Reakcie študentov, ich pedagógov a riaditeľov potvrdili, že poskytnuté odborné informácie, možná hromadná účasť a záživný neformálny prístup (ktorý nedá účastníkom počas prednášky zaspať) sa osvedčil a preto sme stredným školám ponúkli dokončenie série prednášok od 27. septembra do 15. októbra 2022.

Pre stredné školy to boli dva diely prednášok pre študentov i pedagógov školy, časť škôl si trúfla na obe prednášky:

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

Prednášky úspešne zrealizované v máji a júni 2022

SOŠ polytechnická Humenné, SPŠ Snina, SPŠ technická Martin, SPŠE Zochova Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,  SPŠE Hálova Bratislava Bratislava, Gymnázium Kukučínova ul. Poprad, SPŠ technická (Technická akadémia) Spišská Nová Ves, Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov, SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava, SPŠE Brezová 2, Piešťany, Gymnázium Trebišovská 12, Košice, SPŠE Plzenská 1, Prešov, SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica, SPŠ Hurbanova B.Bystrica, SOŠ-IT Ostrovského Košice, Spojená škola Kollárova 17  Sečovce, SPŠE Komenského Košice.

Prednášky zrealizované na jeseň 2022

SOŠ technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola  Rimavská Sobota, SOŠ informačných technológií, Tajovského 30  Banská Bystrica, SPŠ strojnícka „Fajnorka“ Bratislava (dve oddelené prednášky pre študentov aj učiteľov), Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava, SOŠ podnikania Strečnianska Bratislava, SPŠE „Adlerka“ Bratislava, Obchodná akadémia Nevädzová ul. Bratislava, Gymnázium Antona Bernoláka Senec, SOŠ IT Hlinická ul. Bratislava, SOŠ elektrotechnická Rybničná ul. Bratislava, Spojená škola Kollárova ul. Sečovce, SOŠ obchodu a služieb Sobrance, Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Gymnázium Komenského Trebišov, SOŠ dopravy a služieb Strážske, SOŠ IT Ostrovského ul. Košice, Gymnázium Lorencova ul. Krompachy, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves.

Prednášky študentov i učiteľov zaujali: 

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Kontakt – manažér projektu: Andrej Bederka, tajomnik@digitalnakoalicia.sk.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe

 •  

  Seniori majú záujem o zručnosti pre prácu s digitálnymi zariadeniami – pomôžme im v tom.

Digit@lne kurzy

Seniori veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Podobne starší zamestnanci verejnej správy môžu mať problém udržať si pracovnú pozíciu do dôchodku, alebo uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci.

Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci („MIRRI“) s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR („Digitálna koalícia“) realizujú národný projekt v hodnote takmer 990 000 eur s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ („Národný projekt“). Cieľom národného projektu je vytvoriť a uviesť do používania komplexnú testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorá prispeje k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností vybraných cieľových skupín.

Národný projekt sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov vo veku od 65 rokov, i na tých, ktorým bol priznaný starobný alebo invalidný dôchodok, a tiež na zamestnancov verejnej správy od 55. roka ich života.

MIRRI však pripravilo viac výziev a projektov zameraných na digitálne zručnosti, ktorých efekt by sa mal synergicky stretnúť v jeden zmysluplný systém celoživotného vzdelávania. Verejne celkom známy je projekt, v ktorom seniori môžu bezplatne získať k základným digitálnym zručnostiam aj tablet s pripojením na internet, čo pomôže zintenzívniť využívanie digitálnych technológií seniormi v praxi a tým aj zlepšovanie kvality ich života v súčasnom digitálnom svete. Náš Národný projekt tiež tento kurz a bezplatné nadobudnutie tabletu umožňuje, pričom účastníkom bezplatne sprístupní vzdelávaciu IT platformu aj pre iné projekty na MIRRI a na vzdelávanie v budúcnosti z akéhokoľvek miesta na Slovensku, či už priamo z komunitného centra seniorov, z dostupných vzdelávacích priestorov, alebo priamo a pohodlne z domu.

Ponúkame partnerstvá pre spoluprácu

Do projektu sa môžu zapojiť partneri, spĺňajúci jednu, alebo viac podmienok:

 • komunity seniorov alebo organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré chcú naplniť svoje poslanie pomáhať rozvíjať digitálne (i iné zručnosti) seniorov alebo zamestnancov verejnej správy, na samotné kurzy sa môžu následne prihlásiť aj jednotlivci
 • vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytnú školiace priestory a prípadne i svojho zamestnanca ako lektora, alebo asistenta lektora pre realizáciu kurzov
 • samostatní lektori, emeritní pedagógovia alebo asistenti lektorov
 • ktokoľvek pre popularizáciu a publicitu témy zlepšovania digitálnych zručností

Pre mnohých partnerov a ich personál či členov komunít tento projekt otvára cestu k systematickému celoživotnému vzdelávaniu v rámci potrieb moderného digitálneho sveta.

Kedy a ako sa možno zapojiť

Aktuálne prebieha prieskum potrieb cieľových skupín, budovanie vzdelávacej IT platformy a jej naplňovanie digitálnym vzdelávacím obsahom na úrovni základných digitálnych zručností – teda príprava na samotné vzdelávanie. Od septembra 2022 začnem plánovať a realizovať kurzy digitálnych zručností pre SENIOROV, aj s možnosťou bezplatného získania tabletu. Nasledovať bude VEREJNÁ SPRÁVA. Organizácie a komunity sa do Národného projektu zapoja podpísaním memoranda o spolupráci, v prílohe ktorého rozsah spolupráce spresníme.

a) Cieľová skupina SENIORI a OHROZENÉ SKUPINY VO VEREJNEJ SPRÁVE

S návrhom partnerstva pre zapojenie sa do Národného projektu sme sa obrátili na vybrané, dobre koordinované komunity seniorov, ako aj kompetentné inštitúcie štátnej, regionálnej a obecnej správy, ktorých hlavnou úlohou bude motivácia a organizácia svojich členov alebo zamestnancov pre účasť v ponúknutých kurzoch.

Pre registráciu záujemcov a plánovanie konkrétnych kurzov budú od septembra 2022 slúžiť dotazníky a verejne dostupný WEB (portál) a priamy kontakt so zástupcom tímu Národného projektu. Po rozbehnutí kurzov s podporou týchto partnerov sa budú môcť individuálne prihlásiť aj iní jednotlivci.

b) Školiaci priestor pre realizáciu kurzov

Vzdelávanie pre zvyšovanie digitálnych zručností sa bude konať vo vhodných a dostupných školiacich miestnostiach, či minimálne v priestoroch osvedčených na vzdelávanie, s vybavením pre lektora, jeho asistenta a účastníkov. Oslovili sme viaceré vzdelávacie inštitúcie, ktoré týmto rozšíria svoju ponuku vzdelávania a tak môžu lepšie plniť úlohy, vyplývajúce z ich poslania. Použiteľné sú i rôzne komunitné objekty, ak splnia podmienky pre realizáciu kurzov.

Rôzne zameranie kurzov môže vyžadovať iné technické vybavenie učební – môže ísť o počítače, tablety, alebo osobné smartfóny. Minimálnym základom vybavenia pre všetky kurzy je miesto pre lektora, s prístupom na dostatočne výkonný internet s projektorom a reflexným plátnom. Ak je kurz určený pre prácu s počítačom/notebookom, tak požiadavku zjednodušujeme na operačný systém Windows 10 alebo 11 a dostatočné pripojenie na internet/WiFi pre všetkých účastníkov vzdelávania. Školiace priestory partner poskytuje pre Národný projekt bezodplatne ako svoje aktivity.

Partner v prílohe memoranda o spolupráci vyznačí parametre poskytovaného školiaceho priestoru, dostupnosť a technické vybavenie.

c) Lektor a asistent lektora pre vedenie kurzov

Bez kvalifikovaného lektora to nepôjde. Podrobné požiadavky na lektora uvedieme v samostatnom dokumente, avšak v zásade sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, ideálne kvalifikácia pedagóg, alebo pracovník IKT sektora, alternatívne aspoň 5-ročné skúsenosti so vzdelávaním/školiacimi aktivitami v oblasti digitálnych zručností a IKT. Ideálne je, ak lektora do Národného projektu poskytne z radov vlastných zamestnancov samotná vzdelávacia inštitúcia. Avšak lektorom v Národnom projekte sa môže stať aj aktívny senior – bývalý pedagóg so skúsenosťami z informatiky, alebo učiteľ z blízkej školy, či univerzity vo svojom voľnom čase.

S lektorom vieme uzavrieť dohodu o vykonaní práce, a za každú hodinu vedenia kurzu, ak ho vedie vo svojom voľnom čase mimo pracovnej doby, mu vieme zaplatiť finančnú odmenu BTTO 20 EUR/hod. Hodinová sadzba asistenta lektora je BTTO 15 EUR/hod., pričom nároky na kvalifikáciu a skúsenosti asistenta nie sú prísne stanovené (seniori oceňujú aj lektorov alebo asistentov z radov študentov). Odmena slúži len ako drobná motivácia pre to, aby sa lektor a vzdelávacia inštitúcia zapojením do Národného projektu pripravili na celoživotné vzdelávanie, na ktoré sú pre budúce roky predpokladané významné finančné prostriedky z Plánu obnovy a Fondov EU.

S partnerom poskytujúcim svojho zamestnanca ako lektora uzavrieme memorandum o spolupráci pri poskytovaní lektora alebo asistenta lektora s uvedením osoby, jeho časových kapacít a preferencií. S lektorom a jeho asistentom uzavrieme dohodu o vykonaní práce na lektorskú činnosť. V rámci aktivít Národného projektu, absolvuje zaškolenie lektorov a dostane prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, metodikám a pokynom pre vedenie kurzu a budeme s ním komunikovať termíny kurzov.

d) Popularizácia, publicita, komunikácia

Aj ten najlepší zámer musí byť vhodne a v prípade Národného projektu i na verejnosti komunikovaný, aby sa o kurzoch pre zvyšovanie digitálnych zručností dozvedela a vedela zapojiť široká verejnosť. Nejeden dospelý syn alebo dcéra svojim rodičom-seniorom radi kúpia kvalitný smartfón, aby s nimi vedeli byť v stálom i vizuálnom kontakte, sprístupnili im snímky vnúčikov a všeobecne zjednodušili ich život, ak sa majú kde naučiť s ním efektívne narábať.

Túto úlohu môžu efektívne splniť aktívni predstavitelia seniorských komunít, alebo známi predstavitelia verejnej správy. Tieto aktivity sú vykonávané vo vlastnej réžii, alebo na WEB stránkach a sociálnych sieťach Digitálnej koalície a MIRRI. S partnermi pre popularizáciu, publicitu a komunikáciu o aktivitách Národného projektu uzavrieme memorandum o spolupráci a sme na ich vystúpeniach pripravení spolupracovať.

 

Digitálne kurzy v školiacich učebniach alebo pre pokročilejších z pohodlia domova

BEZPLATNÉ VEREJNE DOSTUPNÉ KURZY PRE SENIOROV

Pre SENIOROV od septembra 2022 postupne pripravujeme základné bezplatné „digitálne kurzy“. Pre začiatočníkov rátame s prezenčnými kurzami, skúsenejší sa môžu zúčastniť aj dištančných kurzov alebo si niektoré témy naštudovať sami:

 1. ZÁKLADY: Internet a e-mail pre začiatočníkov – základy práce s počítačom (pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS MS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge)
 2. ZÁKLADY: Základy práce s digitálnym zariadením – pre tablety, s možnosťou tablet bezplatne získať (senior sa bude vzdelávať na tablete s aktualizovaným OS Android zakúpenom MIRRI, ktorý si po splnení podmienok kurzu môže ponechať do vlastníctva)
 3. ZÁKLADY: Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón (senior sa zdokonalí v práci s vlastným prineseným smartfónom s aktualizovaným OS Android)
 4. POKROČILÍ: Počítačová gramotnosť – práca s Google pre každého (pokročilý kurz, pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge, možnosť zladenia s vlastným prineseným smartfónom s OS Android napr. pre prácu s fotografiami)
 5. POKROČILÍ: Informačná bezpečnosť pre pokročilých – rôzne digitálne zariadenia (konzultácia o bezpečnom používaní digitálnych zariadení, kurz môže špecifikovať druh zariadenia – PC/mobil ak je vo vybavení učebne, a aj vlastný tablet a smartfón – počítače alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge, možnosť zladenia s vlastným prineseným smartfónom s aktualizovaným OS Android napr. pre prácu s fotografiami)

Každý senior sa v priebehu kurzu otestuje a získa pekný certifikát s uvedením úrovne nadobudnutých digitálnych zručností. Pre odvážnejších alebo náročnejších seniorov pripravujeme náročnejšie bezplatné kurzy a certifikácie:

 • POKROČILÍ: Kurzy medzinárodného štandardu ICDL Digitálny občan – práca s počítačom, vrátane MS Office (kurz medzinárodnej úrovne štandardu ECDL/ICDL aj ako príprava „medzinárodný vodičský preukaz pre výpočtovú techniku“, určený pre učebne vybavené počítačmi alebo notebookmi s prístupom na výkonný internet, vybavenými OS MS Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo 11 s aktualizovaným internetovým prehliadačom – preferovaný Google Chrome, možné Mozilla, Firefox, Edge a aktuálny MS Office, môže byť Office 365, prípadne Libre Office, alebo podľa požiadaviek na https://www.ecdl.sk/softverove-prostredia-schvalene-pre-skusky)
 • POKROČILÍ: Akreditovaná skúška s možnosťou získať medzinárodný certifikát ICDL Digitálny občan, alebo iný vybraný certifikát (vykonáva sa v špecializovaných akreditovaných testovacích centrách po dohľadom komisárov, hovorí sa mu „medzinárodný vodičský preukaz digitálnej gramotnosti“)

PRÍPRAVA DIGITÁLNYCH KURZOV PRE VEREJNÚ SPRÁVU

Pre VEREJNÚ SPRÁVU vykonávame prieskum potrieb digitálnych zručností na úrovni štátnej správy, regionálnej správy, obecnej-komunálnej správy so bezplatných začatím kurzov o 1-2 mesiace neskôr po senioroch s predpokladaným zameraním na pokročilú úroveň práce s počítačom/notebookom. Vo verejnej správe totiž nepredpokladáme „zamestnanca – digitálneho analfabeta“:

 • zlepšenie práce s dokumentami MS Office (Word, Excel, PowerPoint) / Google Suite)
 • informačná bezpečnosť
 • vybrané funkcie ústredného portálu verejnej správy, elektronické podpisovanie a pečať
 • základy IT pre starostov obcí
 • ECDL medzinárodná certifikácia podľa výberu na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby v akreditovaných testovaných centrách https://www.ecdl.sk/akreditovane-testovacie-centra
 • a iné

 

Seniori to zvládnu!

AKTUÁLNY PROGRAM KURZOV A MOŽNOSŤ PRIHLASOVANIA SA

Pripravujeme úvodné školenia s novými partnermi:

Staromestská knižnica v Bratislave:

 • Internet a e-mail pre začiatočníkov (základy/počítač/5 dní): 5.9.2022-9.9.2022 (ukončený)
 • Mobilné technológie pre seniorov (základy/vlastný smartfón/5 dní): 7.11./9.11./14.11./16.11./18.11.2022 9:00-13:00 (prihlasovanie vopred na čísle tel. 02 / 5441 1874)
 • Počítačová gramotnosť (pokročilí/počítač/3 dni – Google pre každého): 28.11./30.11./5.12./7.12./9.12.2022 9:00-13:00 (prihlasovanie vopred na čísle tel. 02 / 5441 1874)

Ďalšie termíny vám prinesieme po uzavretí memoránd s partnermi v septembri 2022 prostredníctvom WEB stránky, na ktorú vás nasmerujeme. 

 

Kontakt: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

Účastníci pilotných kurzov sa môžu prihlásiť svojim Google účtom a heslom:

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25
811 09 Bratislava.

Partner: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava.

Národný projekt: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe. Kód ITMS: 311071BLC3.

Miesto realizácie: Celé územie Slovenska.

Výška NFP: 962 842,11 €

Opis projektu: Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Na konci projektu bude vytvorené a overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia. Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom), seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov), osoby s ŤZP. V rámci testovania pilotného riešenia bude do projektu zapojených 13 000 zástupcov cieľových skupín. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Snímka obrazovky 2021-11-22 o 12.23.45

Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brocková navštívi Moldavsko, podporí príchod moldavských IT talentov na Slovensko

TASR Bratislava 22. november 2021

Vysokú predstaviteľku slovenskej diplomacie čaká počas pracovnej návštevy v moldavskom Kišiňove nabitý program. Jednou z tém bude podpora programu pracovnej mobility medzi Moldavskom a Slovenskom.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková svoju návštevu Moldavska začne v utorok 23. novembra. Počas svojej pracovnej cesty podporí aj projekt Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom. 

Spoločne s partnermi z moldavskej IT asociácie, Moldavskej technickej univerzity, zástupcami moldavských ministerstiev a slovenských partnerov zo spoločnosti ESET, EMA – Development and Mobility Agency (agentúra EMA) a Digitálnej koalície vystúpi 23. novembra o 17:00 na online tlačovej konferencii venovanej príchodu moldavských IT talentov na Slovensko. Podujatie sa bude konať v technologickom centre Tekwill na pôde Technickej univerzity v Kišiňove.

„Chceme motivovať mladé moldavské IT talenty, aby využili unikátnu šancu prísť na Slovensko a profesionálne pôsobiť v členskej krajine EÚ počas jedného roka. Som presvedčená, že pre moldavské itečkárky a itečkárov je to skvelá príležitosť čerpať nové pracovné skúsenosti v našich renomovaných IT firmách, ktoré budú môcť zúročiť v prospech Moldavska po ich návrate späť do vlasti, uviedla Ingrid Brocková.

Ingrid Brocková v Moldavsku zavíta aj do laboratória kybernetickej bezpečnosti na Technickej univerzite v Kišiňove. Ide o spoločný projekt agentúry EMA,  moldavskej Technickej univerzity a spoločnosti ESET financovaný vďaka podpore z programu SlovakAid.

Spolu s Ingrid Brockovou do Moldavska vycestujú zástupcovia agentúry EMA, ktorá program mobility koordinuje. Sprevádzať ju budú aj predstavitelia partnerských subjektov, ktorí projekt podporujú – Mário Lelovský z Digitálnej koalície a zástupca IT spoločnosti ESET.

„V novembri sme spustili informačnú kampaň na prilákanie moldavských IT talentov na Slovensko. Podpora programu zo strany ministerstva zahraničných vecí priamo  v Moldavsku, ako aj finančná podpora Európskej únie v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF), administrovanej Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD), je pre nás mimoriadne dôležitá. Veľmi si ceníme aj zapojenie spoločností ESET a Orange Slovensko a v súčasnosti oslovujeme ďalšie renomované IT firmy na Slovensku s ponukou zapojiť sa do programu mobility Digitálne Talenty. ,“ upozornil Marián Vlasatý, riaditeľ agentúry EMA.

COO spoločnosti ESET Palo Luka zdôrazňuje: „Sme globálnou spoločnosťou s tisíckami zamestnancov, ktorí majú rôzne kultúrne, sociálne či národnostné pozadie. Aj prostredníctvom zapojenia sa do tohto projektu chceme ukázať, že Slovensko môže byť pre cudzincov prívetivou krajinou. Verím, že v Moldavsku sa nám podarí nájsť šikovné itečkárky a itečkárov a ich ročná pracovná stáž v ESETe pre nich bude skvelou životnou skúsenosťou.

V stredu 24. novembra sa uskutoční online informačný seminár, na ktorom  mladí itečkári z Moldavska získajú dôležité informácie o projekte. Zároveň sa zoznámia s podmienkami, ktoré musia splniť ešte pred príchodom na Slovensko. Informačný seminár sa bude streamovať naživo z centra Tekwill.

„Tento projekt dokazuje, že slovenský IT sektor má záujem spolupracovať a pomôcť tak moldavskému IT sektoru prostredníctvom poskytnutia zaujímavých pracovných skúseností, ktoré môžu talentovaní moldavskí itečkári nadobudnúť v slovenských IT firmách. Zároveň som rád, že program mobility podporujú aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ doplnil predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Doplňujúce informácie

Projekt Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom je financovaný Európskou úniou v rámci iniciatívy Migration Partnership Facility (MPF) EÚ, administrovanej Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). Projekt realizuje slovenská mimovládna organizácia EMA – Development and Mobility Agency v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálna koalícia), IT Asociáciou v Moldavsku (ATIC) a partnermi zo súkromného sektora – spoločnosťami ESET, Orange Slovensko a Orange Moldova.

Partnermi zo štátneho a akademického sektora sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Moldavská technická univerzita, Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej republiky a Ministerstvo práce a sociálnej ochrany Moldavskej republiky. Projekt sa začal realizovať v júli 2021, mal by trvať až do februára 2024. Viac informácií nájdete na digitalents.md

Online tlačovku štátnej tajomníčky I. Brockovej v Moldavsku môžete sledovať v linku : https://www.privesc.eu/Arhiva/97127/Prezentarea-proiectului–Digi-Talents- .

Foto: TASR

Partneri projektu

Snímka obrazovky 2021-11-22 o 0.39.43

Apply NOW! Calls for proposals in advanced digital skills

On 17 November 2021, following the adoption of the Work Programmes, the European Commission announced the first set of calls for proposals under the Digital Europe Programme, among which three calls on Advanced Digital Skills. The calls are open to businesses, organisations, public administrations from the EU Member States, and entities from other countries associated to the Digital Europe Programme. The three calls are the following:

Originally published on https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme

Would you like to know more about the Advanced Digital Skills calls of the DIGITAL Europe Work Programme 2021-2022? Then join Partner for DIGITAL Skills, Info Day and Matchmaking Event for Digital Europe 1st Work Programme 2021/2022. Register for the virtual event now!


DIGITAL Work Programme 2021-2022

On 10 November 2021 the European Commission adopted three work programmes for the Digital Europe Programme, outlining the objectives and specific topic areas that will receive a total of €1.98 billion in funding.

The document sets out the programme for part of the actions to be implemented in the first two years of the Digital Europe Programme. These actions will focus on Advanced Digital Skills, Data, AI, Cloud, Quantum Communication Infrastructure, and deployment activities for the best use of these technologies. 

For more details about all the actions on Advanced Digital Skills supported by the Programme, see this presentation.


About the Digital Europe Programme

Developments in key and emerging technologies are changing the way we define digital skills and the extent to which we depend on technology. The COVID-19 pandemic further highlighted the existing shortage of digital experts in Europe.

The Digital Europe Programme provides strategic funding to answer these challenges and supports the development of a skilled talent pool of digital experts. With a total budget of €580 million for digital skills over 7 years, the Digital Europe Programme enhances cooperation between EU Member States and stakeholders in digital skills and jobs through:

 • Specialised education programmes in key digital areas such as Artificial Intelligence (AI), blockchain, robotics, quantum and High Performance Computing (HPC), provided by networks of higher education institutions, research centres and businesses (€120 million contribution over the first two years of the programme). 
 • Short-term training courses, tailored to the needs of businesses, with an emphasis on SMEs in Europe, as well as jobseekers and citizens looking to reskill (€25 million contribution over the first two years of the programme).

These actions have 3 common goals:

 1. Increasing capacity and excellence of EU education and training institutions 
 2. Encouraging cooperation between higher education, research and businesses
 3. Sparking interest of Europeans in digital careers and attract the best talents.

All the funded projects will be showcased on the Digital Skills and Jobs Platform.


Examples of previous fundings

Digital Europe Programme does not address these challenges and goals alone, but builds upon successful past EU-funded initiatives, in particular from the Connecting Europe Facility – CEF Digital. With the support of CEF funding, consortia composed of university networks, SMEs and top AI researcher centres designed four new high-quality specialised Master programmes and courses in AI. The aim of these new high-quality training programmes is to bring AI advanced digital skills closer to non-technical people and other professionals.

Find more about the new Master programmes in our dedicated page.

Other key EU initiatives and actions in the field of digital skills and jobs complement the Digital Europe Programme, such as the Digital Education Action Plan, or national actions under the EU Recovery and Resilience Facility. To ensure that the digital transformation reflects European values and leaves no one behind, the Commission has proposed the Digital Decade strategy with ambitious targets. Actions from the Digital Europe Programme will contribute to reach the objective of having employed 20 million ICT specialists in Europe by 2030.


New opportunities and updates 

We will continue to update you on the latest on the Digital Europe Programme on this page and on our Twitter and Facebook channels. By registering to the community you will be able to find partners and connect with other organisations wishing to apply to future calls.

By signing up for the Newsletter you will never miss any updates and important resources on the subject of your interest. 
 

Keep an eye out on this page for more updates! 

compare-fibre-JiOFFI3W7IA-unsplash-1

Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie

Bezplatná aktivita realizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (podporená Fondom SK-NICu) s názvom „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“.

Text pôvodne publikovaný na https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS

S finančnou podporou nadácie SK-NICu spúšťame tento rok projekt s názvom Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti. Tento cieľ chceme dosiahnuť odbornou prípravou žiakov stredných škôl , ktorí následne budú vykonávať aktivity, ktoré zvýšia bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Keďže niektoré aktivity budú uskutočnené prezenčne, výber sme obmedzili na stredné školy z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Predpokladaný počet zapojených stredných škôl je 10, v rámci jednej školy vznikne tím 3 – 10 žiakov. Školy budú vybrané na základe výberových kritérií. Trvanie projektu: December 2021 – Október 2022.

Na aktivitu je možné prihlásiť školu (žiakov) do 3.12.2021 prostredníctvom tohto odkazu na formulár.

Na priblíženie projektu organizujeme aj informačný webinár, v rámci ktorého bude priestor aj na diskusiu a prípadné otázky. Webinár sa uskutoční prostredníctvom platformy Microsoft Teams v termíne: 22.11.2021 (pondelok) od 14:00 do 15:00.

Na webinár je možné sa pripojiť prostredníctvom tohto odkazu.

Ciele projektu

 1. Umožniť žiakom stredných škôl vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti, projektového manažmentu, práva, informačných a komunikačných technológií.​

 2. Zvyšovať bezpečnostné povedomie žiakov a učiteľov stredných škôl, ako aj širokej laickej verejnosti.​

 3. Vzbudenie záujmu o informačnú bezpečnosť a súvisiace oblasti u žiakov stredných škôl. ​

 4. Rozvíjať u žiakov tzv. soft skills, najmä kooperáciu a prezentačné zručnosti, potrebné pre tímovú prácu pri riešení žiackych diseminačných projektov na školách.​

Plánované aktivity

Projekt je rozdelený do 4 aktivít, a to odbornej prípravy žiakov stredných škôl, zvyšovanie bezpečnostného povedomia laickej verejosti žiakmi stredných škôl, vyhodnotenia aktivít a aktivít smerujúcich k udržateľnosti projektu.

1. fáza – Odborná príprava žiakov

Odborná príprava žiakov bude pozostávať z dištančnej aj prezenčnej formy. Žiaci stredných škôl budú komunikovať s priradeným mentorom a taktiež zvolenými odborníkmi z oblasti. Okrem mentoringu a pravidelnej diskusie k rôznym témam, dôjde aj k realizácii viacerých prednášok a workshopov, ktoré sa budú konať spravidla raz za týždeň vo vopred určenom čase. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov.

Súčasne budú organizované 2 prezenčné sústredenia, kde budú pripravené najmä praktické workshopy k sledovaným témam. Týmito workshopmi sa predpokladá posun žiakov v technických zručnostiach, ale ide aj o vhodné doplnenie prednášok.

Prednášky a workshopy sa budú venovať témam z oblastí: Minimum z oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Bezpečnostné hrozby a ochrana v rámci digitálnych médií
 • Sociálne inžinierstvo
 • Bezpečné prehliadanie webového obsahu

Právne a etické minimum:

 • Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia
 • Počítačová kriminalita​
 • Etické aspekty​
 • Projektový manažment​
 • Psychologické a sociálno-patologické javy na internete

2.fáza

Druhou časťou projektu je samotné zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci tejto časti každý tím žiakov uskutoční minimálne 3 aktivity, ktoré budú mať dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia. 1 z týchto aktivít bude prednáška pre žiakov a učiteľov vlastnej strednej školy. Ďalšie aktivity sú ponechané na výber tímu žiakov. Podmienkou však je, aby 1 z podniknutých aktivít bola realizovaná mimo strednú školu (napr. pre rodičov, základnú školu, seniorov).

 • Organizácia prednášky, workshopu​
 • Kampaň v rámci sociálnych sietí​
 • Grafické výstupy​
 • Organizácia súťaže

Výber miesta, času, spôsobu reaizácie sa ponechá na tím žiakov danej strednej školy. Všetky vzniknuté materiály budú v rámci projektu vydané pod otvorenou licenciouna rôznych platformách.

3.fáza

Tretia časť projektu pozostáva z vyhodnotenia aktivít. V rámci týchto aktivít dôjde k vyhodnoteniu jednotlivých aktivít tímov žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie uskutočnia odborníci zainteresovaní v rámci projektu, ako aj prizvaní externí odborníci. Najlepšie tímy budú ohodnotené a tiež dôjde k výberu najlepšej aktivity zvyšujúcej bezpečnostné povedomie.

V rámci tejto časti dôjde k realizácii súťaže jednotlivcov – tzv. Capture the flag súťaže, v rámci, ktorej budú jednotlivci súťažiť v riešení zaujímavých úloh. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť záujem žiakov o oblasť informačnej bezpečnosti.

4.fáza

Poslednú časť projektu tvoria aktivity smerujúce k udržateľnosti projektu. V rámci tejto aktivity dôjde k uskutočneniu CyberSecurityDay, ktorého sa zúčastnia žiaci stredných škôl (pôvodní členovia tímov, ako aj noví žiaci).

Poslednou aktivitou, v rámci ktorej dôjde k prehĺbeniu vedomostí žiakov, ale aj zdieľaniu poznatkov a vytvoreniu komunity, bude víkendové sústredenie – Jesenná škola. Dané sústredenie bude pozostávať z viacerých prednášok a workshopov a bude určené pre 20 žiakov stredných škôl zapojených do projektu a 10 učiteľov.

Snímka obrazovky 2021-11-15 o 23.33.40

Ceny FVAT AMAVET 2021 pre tento rok sú rozdané!

Ceny FVAT AMAVET 2021 pre tento rok sú rozdané. Gratulujeme víťazom!
 
🎥Otvorenie, vyhodnotenie a prednášku víťaza FVAT si prehrajte tu

Články pôvodne publikované na https://www.facebook.com/amavet/photos/a.404443508026/10158457278123027 a https://www.festivalvedy.sk/wp2/o-sutazi/.
Foto AMAVET

Buďme hrdí na seba a na Slovensko

 

(Bratislava, 10.11.2021) TASR

„Pozerám sa na vás a vidím všetky zaplnené rady, vidím vaše oči a cítiť to na vás, že pre vedu žijete. Tieto projekty ste robili po večeroch a počas voľného času. Prirodzene chcete vyhrať a želám vám veľa šťastia. Aj ja som šťastný, že vás môžeme vidieť a prídem aj na budúci rok a v súťaži vás absolútne podporím. Pre mňa je to úplne niečo nové. O AMAVET-e som veľa nevedel. Som šťastný, že ste tu a prídete aj nabudúce. Keď dnes nevyhráte, tak vyhráte o rok alebo neskôr!“ Týmito slovami podporil súťaž mladých vedátorov známy slovenský vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc. zo spoločnosti MultiplexDX, ktorí daroval organizátorom Festivalu vedy a techniky AMAVET PCR testy, aby účastníci slovenského finále mohli prezentovať svoje vedátorské projekty prezenčne za prísnych hygienických podmienok v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. 

 1. 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), konané prezenčne. Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými Celkový počet účastníkov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120. 

Už piaty rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať dnes, pretože to, čo urobíme dnes sa prejaví v budúcnosti.“ 

SAV bola v tomto roku aj sponzorom podujatia, pretože Virologický ústav urobil analýzu PCR testov všetkým účastníkom festivalu AMAVET. Organizátori úprimne poďakovali Biomedicinskemu centru SAV za vykonanie RT-PCR testov, čím umožnili bezpečný priebeh podujatia. 

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Očakávaná účasť ministra školstva sa pred podujatím zmenila na účasť štátneho tajomníka, ktorý bol poverený vážnejšími úlohami a nakoniec tesne pred budúcich vedcov prišiel generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Mgr. Róbert Ševčík, PhD. Ďalšími účastníkmi debaty boli prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Čekan, PhD., B.Sc., MultiplexDX, slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie a za hostiteľa doc. JUDr. Marián Giba, PhD., predseda AMAVET-u. 

Moderátor načrtol posolstvo otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 a otvoril krátku diskusiu k 4 témam: Potreby škôl v súvislosti s popularizáciou vedy a techniky a podpora mladých talentov. Motivovanie žiakov študovať prírodné a technické vedy. Búranie mýtov o tom, ako pracuje vedec „v bielom plášti“.  Odprezentovať vedecké poznatky zrozumiteľne publiku je najdôležitejšie. 

Po zaujímavej diskusii pred mladými vedátormi z celého Slovenska zaznelo aj posolstvo Otvorenia TVT z úst predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka: „Súčasná pandémia má aj pozitívnu stránku. Uzavreli sa hranice a nič sme nemohli doviezť z Ameriky ani z iných krajín. Vtedy nastúpili úplne kvalifikovaní slovenskí vedeckí pracovníci a zrazu „zachránili“ Slovensko! Všetci si preto uvedomujeme, že existujú tu ľudia so zmyslom robiť dobrú vedu aj v Slovenskej republike. Buďme hrdí na seba a na Slovensko!“ 

Buďme hrdí na seba a na Slovensko sa stalo posolstvom z Otvorenia TVT a FVAT AMAVET 2021, s čím sa stotožnili všetci diskutujúci. 

Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 sú prílohou tlačovej informácie. 

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť na celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel sms správou od učiteľky Mirky Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove: „Chcem vám všetkým poďakovať za moje deti, ako vždy idú domov z festivalu AMAVET nadšené, plné elánu na ďalšiu prácu! Je skvelé, že ste našli odvahu uskutočniť FVAT prezenčne“. 

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry: 

Vyhlásenie výsledkov https://www.youtube.com/watch?v=Sbj9oQSP9yc 
Sprievodný program FVAT AMAVET Samuel Smoter a Janka Šišková https://www.youtube.com/watch?v=FckoAGa-DlM  

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 https://www.youtube.com/watch?v=k6nRrAhtC0I 

 

Ján NEMEC, 0903 719 244, nemec@amavet.sk 

O FVAT AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom. 

Viac na www.amavet.sk 

Snímka obrazovky 2021-11-15 o 23.16.21

Index DESI 2021: Pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach je obmedzený

Európska komisia 12. novembra uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021.

Článok pôvodne publikovaný na https://itas.sk/index-desi-2021-pokrok-slovenska-v-monitorovanych-oblastiach-je-obmedzeny/?fbclid=IwAR1GqF0RX_yKZoEP3Vss6-JIQKLRgfkTXVoKPpnVYtbFCNFskElZcKyr3ts

Index sleduje pokrok pri digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ v oblasti ľudského kapitálu, širokopásmovej pripojiteľnosti, integrácie digitálnych technológií v podnikoch a digitálnych verejných služieb.

Slovensko v roku 2021 obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. Krajina zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020. Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ alebo okolo neho v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu.

54 % Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti a 27 % má nadpriemerné digitálne zručnosti v porovnaní s priemerom EÚ v hodnote 56 % a 31 %. Počet podnikov poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti IKT v roku 2020 bol 16 %, čo je o 4 percentuálne body menej ako priemer EÚ vo výške 20 %.

Podiel špecialistov v oblasti IKT na celkovej zamestnanosti takisto vzrástol a takmer dosiahol priemer EÚ. Celkové využívanie pevného širokopásmového pripojenia na Slovensku sa stabilne zvyšovalo zo 72 % v roku 2019 na 78 % v roku 2020.

Slovensko výrazne zlepšilo zavádzanie superrýchleho internetu a pokročilo v pokrytí sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pričom dokončená aukcia 5G zlepšila skóre v pripravenosti 5G. 52 % MSP má aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity, čo je pod priemernou hodnotou EÚ 60 %. 15 % podnikov využívalo v roku 2020 aspoň dve technológie umelej inteligencie (AI) v porovnaní s 25 % v EÚ. Počet podnikov využívajúcich elektronické faktúry je 16 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ v hodnote 32 %.

Väčšina ukazovateľov pre oblasť digitálnych verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 % podielu používateľov elektronickej verejnej správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ.

Kompletnú správu o Slovensku si môžete stiahnuť TU.

(Text a foto: Európska komisia)

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania v Európskej únii

Národné koalície pre digitálne zručnosti a povolania v Európskej komisii odporučila zakladať Európska komisia vo svojej stratégii prípravy na digitálnu budúcnosť (digitálnu dobu) v členských štátoch ako partnerstvá medzi aktérmi v oblasti digitálnych zručností, ktorí majú spolupracovať na zlepšení digitálnych zručností, pričom ide najmä o: spoločnosti využívajúce digitálne technológie, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ministerstvá školstva a zamestnanosti, verejné a súkromné ​​služby zamestnanosti, združenia, neziskové organizácie a sociálnych partnerov.

Títo majú vyvíjať konkrétne opatrenia na to, aby digitálne zručnosti priniesli na všetky úrovne spoločnosti, spolupracovať v oblastiach, ako je zvyšovanie odbornosti v priemysle, certifikácia zručností, zlepšovanie učebných osnov v školách a univerzitách a zvyšovanie informovanosti o kariére v oblasti IKT, najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.