Ako najlepšie investovať do vzdelávania a odbornej prípravy? Odborná správa identifikuje sľubné prístupy

23. decembra 2022

Európska komisia uverejnila 19. októbra záverečnú správu skupiny expertov pre investície do kvality vzdelávania a odbornej prípravy s názvom “Investície do našej budúcnosti: investície do kvality vzdelávania a odbornej prípravy”.

S cieľom podporiť pozitívne zmeny v celej Európskej únii sa o týchto národných postupoch a reformách vzdelávacích politík často diskutuje v kontexte strategického rámca Európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom pracovných skupín EEA.

“Musíme zabezpečiť, aby všetci mladí Európania získali čo najlepšie vzdelanie. Podpora investícií do kvality vzdelávania a odbornej prípravy je kľúčovou politickou prioritou Európskej únie a je nevyhnutná na dosiahnutie Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Zistenia tejto správy budú podkladom pre našu prácu v Komisii a my budeme naďalej presadzovať skutočnú kultúru hodnotenia politík v členských štátoch s cieľom podporiť kvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy a čo najlepšie využiť zdroje, ktoré máme k dispozícii.” Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Do konca tohto roka Komisia predstaví novú iniciatívu, ktorej cieľom je sprístupniť členským štátom flexibilné, ale cielené nástroje, metódy a odborné znalosti na podporu hodnotenia ich vzdelávacích politík. Uskutoční sa to v kontexte zlepšenia investícií do kvality vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ.

Správa expertov sa zameriava na najefektívnejšie spôsoby prideľovania verejných prostriedkov do štyroch hlavných oblastí výdavkov v EÚ na vzdelávanie a odbornú prípravu: učitelia a školitelia, vzdelávacia infraštruktúra, digitálne vzdelávanie a spravodlivosť a inklúzia.

V národných kontextoch skupina expertov nachádza sľubné prístupy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu slúžiť ako modely pre vlády a vzdelávacie inštitúcie v celej EÚ. Patria medzi ne programy individuálneho a rovesníckeho doučovania, programy výstavby a rekonštrukcie škôl na zlepšenie kvality zariadení a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.

V správe sa tiež uvádzajú výzvy, ktoré je potrebné prekonať, aby sa zvýšila efektívnosť a účinnosť výdavkov, a ktoré spoločné stratégie môžu byť výhodné, ako napríklad nedostatok spoľahlivých údajov o tom, ako cielené investície ovplyvňujú skutočné výsledky vzdelávania, a potreba dôkladnejšieho hodnotenia celkových vnútroštátnych politík v oblasti vzdelávania.

Zistite viac a prečítajte si tlačovú správu.

© Európska komisia

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Softvér


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Pokročilý
  • Základné
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať