Memorandum členov Digitálnej koalície

posted in: O nás | 0

Memorandum členov Digitálnej koalície

uzavreté medzi dolu podpísanými stranami v Bratislave dňa 26. septembra 2017

(ďalej len „Memorandum“)

Preambula

Členovia Digitálnej koalície prejavili záujem podporovať túto iniciatívu, ktorej cieľom je mobilizovať spoločnosť v otázke riešenia nedostatku digitálnych zručností. Spoločne pracujeme na tom, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi SR príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života. Usilujeme sa o to, aby pri budovaní svojej kariérnej dráhy mal každý občan dostatok podpory na získanie sebaistoty v osvojovaní vlastných digitálnych zručností a chápal svoj kariérny rast a svoje pracovné miesto v synergickom prepojení so svetom digitálnych technológií. Digitálne pracovné miesto tak chápeme ako široké označenie pre akúkoľvek produktívnu činnosť človeka, pri ktorej efektívne a bezpečne využíva digitálne technológie k naplneniu stanovených cieľov a prispieva tak k spoločnému budovaniu a rozvoju digitálnej ekonomiky SR.

Podporujeme poslanie Digitálnej koalície ako platformy pre šírenie pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám, avšak s dôrazom na správnu aplikáciu a didaktické zakotvenie požadovaných zmien.

Článok I

Základné priority

Vyvinieme maximálne úsilie pri naformulovaní cieľov a vízie v oblasti digitálneho vzdelávania do budúcnosti. Sme otvorení základným prioritám:

 • podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií,
 • zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami,
 • rozvíjanie informatického myslenia žiakov,
 • zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky,
 • zvýšenie digitálnej gramotnosti osôb ohrozených sociálnym a digitálnym vylúčením prostredníctvom využitia digitálnych technológií na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti,
 • zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, ​​školského i voľnočasového priestoru.

Článok II

Celoeurópske priority

Vo väzbe na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition sme pripravení ako signatári tohto Memoranda spolupracovať naprieč súkromným, akademickým aj štátnym sektorom na vybraných čiastkových cieľoch, ktoré spoločne formulujeme. Inšpiráciou pre nás sú tieto základné celoeurópske priority v oblasti digitálnych pracovných miest:

 • odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta,
 • propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva,
 • sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT,
 • podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore,
 • rozvoj programov podpory mobilít, ktoré vedú k rozvoju kariérneho vzdelávania záujemcov o digitálne pracovné miesta,
 • certifikácia a uznávanie kvalifikácií ako aj ich popularizácia v rámci celoživotného vzdelávania,
 • podpora systémov certifikácie digitálnych zručností pre IKT profesionálov,
 • rozvoj rámcov IKT zručností a ich propagácie,
 • zvyšovanie povedomia o úlohe digitálnych technológií vo svete práce,
 • organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy,
 • podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest,
 • organizácia propagačných kampaní pre deti, žiakov, študentov, učiteľov i dospelých na podporu dôležitosti digitálnych zručností,
 • inovácia vo vzdelávaní a učení sa,
 • zvýšenie ponuky digitálne kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom štrukturálnych zmien vo vzdelávacom systéme,
 • rozbehnutie projektov rekvalifikácie na trhu práce neumiestnených absolventov iných odborov a špecializácií do technických a IT smerov,
 • podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním s cieľom podporiť aktualizáciu vzdelávacích obsahov reflektujúcich svet digitálnych pracovných miest.

Článok III

Záväzky

Pripájame sa svojím podpisom pod toto Memorandum a zaväzujeme sa k podpore pri realizácii jednotlivých aktivít vlastných ako aj ostatných signatárov v rámci spolupráce v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a  digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR naprieč členmi Digitálnej koalície.

Článok IV

Platnosť memoranda a jeho ukončenie

 1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán memoranda.
 2. Memorandum je možné ukončiť:
  1. vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,
  2. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára,
 1. Výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená na adresu sídla sekretariátu Digitálnej koalície.

Článok V

Záverečné ustanovenia

 1. Toto memorandum o spolupráci je možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijatými všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce bude obsahom dohôd o predmetných formách spolupráce, v závislosti od povahy veci môžu mať písomnú alebo ústnu formu.
 2. Signatári memoranda vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne podpísali.
 3. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami memoranda.
 4. Memorandum je vyhotovené v 1 rovnopise, ktorý bude uschovávaný na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Peter PELLEGRINI

podpredseda vlády SR

pre investície a informatizáciu


Martina LUBYOVÁ

ministerka školstva

vedy, výskumu a športu SR


Rastislav CHOVANEC

štátny tajomník

Ministerstvo hospodárstva SR


Emil FITOŠ

prezident

IT Asociácia Slovenska


Miroslav KIRAĽVARGA

prezident

Republiková únia zamestnávateľov

Žilinská univerzita v Žiline


Viera CIBÁKOVÁ

rektorka

Vysoká škola ekonómie a manažmentu VS


Pavel ČIČÁK

prorektor pre medzinárodné vzťahy

a informačné technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave


Milan MUŠKA

výkonný podpredseda

Združenie miest a obcí Slovenska


Michal STACHNÍK

GM

CISCO


Michal BARTÓK

riaditeľ

Štátny inštitút odborného vzdelávania


Ján TURŇA

generálny riaditeľ

Centrum vedecko-technických informácií SR


Slavomír KOŽÁR

Stredná priemyselná škola

elektrotechnická v Prešove


Ján FERENČÁK

primátor

Mesto Kežmarok


Daniela MIHÓKOVÁ

riaditeľka

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok


Martin KOMÍNEK

prevádzkový riaditeľ

SimpleCell Networks Slovakia


Gabriela KUKOLOVÁ

riaditeľka

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)


Tomáš PEŤOVSKÝ

generálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko

Uber Slovensko


Pavol LANČARIČ

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Orange Slovensko


Beáta MITICKÁ

riaditeľka

Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémiaPatrik KRAUSPE

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu


Branislav ONDRUŠ

štátny tajomník

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Dušan CHRENEK

vedúci Zastúpenia

Európskej komisie v SR


Daniel OLEJÁR

prorektor pre informačné technológie

Univerzita Komenského v Bratislave


Tatiana ČOREJOVÁ

rektorka

Žilinská univerzita v ŽIline


Ondrej SMOLÁR

CEO

SOITRON


Anton ČIŽMÁR

prorektor pre inovácie a transfer technológií

Technická univerzita v Košiciach


Ondřej NOVODVORSKÝ

CEO

Microsoft


Daniel GIEBEL

CEO

T-Systems


Róbert ŠIMONČIČ

generálny riaditeľ

SARIO


Štefan BOHÁČEK

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Výskumný ústav papiera a celulózy


Peter ŠIMÚN

riaditeľ

Seges


František VOZÁR

štatutár

Itera Slovakia, organizačná zložka


Marek PAŠČÁK

predseda predstavenstva

Datalan


Tomáš BOŽÍK

riaditeľ

IT v kurze


Milan FTÁČNIK

predseda

Slovenská informatická spoločnosť


Daniela JASOVSKÁ

predsedníčka

Slovenská živnostenská komora


Pavol SOVÁK

rektor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Jozef KOLLÁR

prezident

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej Republiky