Vstupné záväzky zakladajúcich členov Digitálnej koalície prijaté 26.9.2017
budú čo najskôr spresnené o merateľné ukazovatele cieľové skupiny, pozitívne dopady, termíny míľniky pre nastavenie podmienok ich realizovateľnosti a začatie realizácie. Každý člen Digitálnej koalície sa navyše zaväzuje k 
(A) Súčinnosti a poskytovaniu informácií na vypracovanie štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a
(B) Popularizácii digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.

1.1 Vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR

V spolupráci so zúčastnenými rezortmi a v nadväznosti na výsledky podobných štúdií popredných ekonomík EÚ a sveta vypracovať štúdiu dopadov štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 na Slovenskú republiku a odporúčaní pre využitie digitalizácie a Industry 4.0 ako príležitosti pre riadenie dopadov na zamestnanosť v SR a zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti ekonomiky SR. Ostatní členovia Digitálnej koalíciu budú súčinní na vypracovaní štúdie v oblasti, v ktorej pôsobia a v im primeranom rozsahu.

1.2 Koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

V úzkej spolupráci s IT Asociáciou Slovenska koordinácia popularizácie so štátnymi inštitúciami – rezortmi, rezortnými organizáciami, organizáciami verejnej správy, zástupcami zamestnávateľov, súkromnými spoločnosťami z IKT sektora a neziskovým sektorom zapojenými do Digitálnej koalície, najmä MPSVaR SR, MH SR a MŠVVaŠ SR.

1.3 Zváženie možností podpory malých projektov firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví

Zvážiť optimálny spôsob, výzvy a súčinnosť zamestnávateľov (ITAS) a Digitálnej koalície na projektoch pre využitie Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do života občana, výkonu špecializovaných kompetencií v sektore IKT, prenikanie digitalizácie do rôznych sektorov hospodárstva (digitálna ekonomika, Smart industry, Smart city atp.) a zvyšovanie digitálnych kompetencií a digitalizácie a informatizácie vo vzdelávaní.

1.4 Podpora sekretariátu Digitálnej koalície.

Personálna a finančná podpora sekretariátu Digitálnej koalície. Nárazová podpora pri organizovaní náročnejších podujatí, najmä s účasťou štátne správy.

2.1 Iniciovať verejnú diskusiu o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl vzhľadom na potreby trhu práce

V spolupráci so zamestnávateľmi, resp. odbornou verejnosťou viesť diskusiu o spôsoboch definovania vhodnej štruktúry absolventov vysokých škôl, o postupoch a nástrojoch na jej dosiahnutie a uskutočnenie pilotného projektu v tejto oblasti.

2.2 Podporiť vytváranie systému na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce

Podporiť vytvorenie systému na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce po 3, 12 a viac mesiacoch po ukončení štúdia a v oblasti, ktorú vyštudoval (v spolupráci s MPSVaR SR).

2.3 Podporiť spoluprácu VŠ so zamestnávateľmi v oblasti aktualizácie študijných programov a ich inovácie

Vysoké školy budú pre jednotlivé študijné programy stanovovať relevantné zainteresované skupiny, ktorými sú aj zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a pravidlá ich zapojenia do vytvárania a úpravy študijných programov. Zapojenie zainteresovaných skupín do formulovania obsahu vysokoškolského vzdelávania bude definované v novej legislatíve v oblasti vysokých škôl.

2.4 Podporiť úpravu a tvorbu nových študijných programov na VŠ v nadväznosti na potreby digitalizácie a Industry 4.0

Podpora spolupráce zamestnávateľov a vysokých škôl pri vytváraní profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, i v odboroch definovaných Štúdiou dopadov Industry 4.0. Podpora vytvárania interdisciplinárnych študijných programov so zastúpením vzdelávania v oblasti IKT.

2.5 Podporiť spoluprácu fakúlt VŠ so zamestnávateľmi v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce - pilotné projekty

Podpora projektov a inštitúcií stálej spolupráce fakúlt vysokých škôl so zamestnávateľmi, včítane projektov typu „hiring by doing“, „learning by doing“, financovaná z operačného programu Ľudské zdroje alebo na základe navýšenia rozpočtu na rozvojové projekty vysokých škôl.

2.6 Aktualizovať Koncepciu digitalizácie a informatizácie školstva s posunom výhľadu do roku 2030 na základe požiadaviek Európskej komisie vo svojej Novej agende zručností pre Európu

Euróska komisia vo svojej Novej agende zručností pre Európu požiadala členské štáty, aby do polovice roka 2017 vypracovali národné stratégie digitálnych zručností a vytvorili národné koalície na podporu ich implementácie. Komisia na podporu rozvoja týchto národných stratégií zostavila skupinu expertov členských štátov a tí vydali súbor odporúčaní, ktorými je potrebné sa zaoberať a ktorých implementácia môže byť súčasťou stratégie digitálnych zručností – takzvanej „spoločnej koncepcie“. Skupina expertov zozbierala tiež i súbor osvedčených postupov. Preto v širšej spolupráci s odbornou verejnosťou, vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, zamestnávateľmi najmä zo sektora IT a profesijnými združeniami je v rámci aktivít Digitálnej koalície priestor realizovať návrh Európskej komisie, aktualizovať priority a podľa nich dotknuté časti „Koncepcie digitalizácie a informatizácie školstva s výhľadom do roku 2020“, minimálne na najbližšiu dekádu rokov. Vzhľadom na termín Štartu Digitálnej koalície 26.9.2017 je tento záväzok uskutočniteľný až v druhom polroku 2017, resp. v prvom polroku 2018. V ďalšej nadväznosti sa predpokladá aktualizácia súvisiacich Akčných plánov a ich uvedenie do realizácie.

2.7 Podporiť rozvoj znalostného manažmentu na regionálnych školách

Podpora realizácie aktivít pre prenos overenej „najlepšej praxe“ zo vzorových škôl a s využitím OP ĽZ a skúseností občianskych iniciatív na manažmenty cieľových škôl pre vytvorenie školy ako znalostnej organizácie, prispôsobenie školských vzdelávacích programov podmienkam znalostného manažmentu na školách pre rozvoj zručností, kritického myslenia žiakov a ich motiváciu pre učenie sa.

2.8 Odskúšať u žiakov základných a stredných škôl účinnosť adaptívneho vzdelávania

Každý človek sa učí iným tempom a funguje naňho iný prístup. Avšak súčasné školstvo poskytuje štandardizovaný spôsob učenia pre všetkých žiakov. Vďaka rozvoju informačno-komunikačných technológií a dátovej vedy však možno „oživiť“ proces vzdelávania interaktívnymi nástrojmi prispôsobenými potrebám jednotlivcov. Žiaci si tak môžu kontrolovať čas, ktorý strávia nad danou úlohou, miesto (keďže časť výučby môže prebiehať aj online mimo školy) a rýchlosť učenia. Tento spôsob je obzvlášť vhodné vyskúšať na výučbu matematiky, v ktorej výsledky študentov a ich záujem sú neuspokojivé.

2.9 Zaviesť výučbu algoritmického myslenia, programovania a dátovej vedy už od základných škôl

Pokrok ľudskej spoločnosti má za následok obrovskú explóziu informácií, ku ktorým sa dokážeme dostať prostredníctvom internetu za pár sekúnd. Preto narastá dôležitosť nesústreďovať výučbu žiakov na memorovanie faktov, ale na prácu s informačnými zdrojmi, dátami a na kritické myslenie. S rozvojom umelej inteligencie sa programovacie jazyky stávajú pomaly dôležitejšie ako jazyky cudzie. Preto je nevyhnutné, aby sa žiaci popri cudzích jazykoch učili algoritmicky myslieť a programovať už od základnej školy. Oveľa dôležitejšie, ako rozumieť syntaxi programovacieho jazyka, je naučiť sa myslieť v algoritmoch, a na to vzniká stále viac zaujímavých výučbových nástrojov. Zaujímavým zdrojom pre tieto nástroje, pripravené pre rôzne cieľové skupiny vrátane učiteľov, je projekt „All you need is Code“ , ktorý podporuje aj Európska komisia. Zámerom je tiež vzbudiť záujem žiakov o tieto témy a motivovať ich, aby si vybrali školy technického zamerania.

2.10 Zaviesť mentorovanie a rekvalifikáciu učiteľov základných a stredných škôl

Veľmi veľa sa tiež dá dosiahnuť samotnou zmenou prístupu učiteľa, ktorý dokáže podporovať zaujímavé metódy výučby, interaktívnu komunikáciu, kreativitu a slobodu v učení. Je potrebné podporovať zvyšovanie schopností učiteľov učiť žiakov pracovať s dátami, kriticky myslieť a programovať. Pre potreby odskúšania adaptívneho vzdelávania podľa úlohy 4. je tiež potrebné rekvalifikovať skupinu učiteľov a dostatočne ich motivovať na sebe pracovať. Učitelia sú veľmi často ponechaní dlhé roky samostatnej práci, a málokedy majú možnosť dostať spätnú väzbu od kolegov. Preto je potrebné mentorovanie učiteľov pre ich zlepšovanie sa, a to na základe spätnej väzby. Rovnako je dôležité informovať ich o dostupných materiáloch a nástrojoch, ktoré môžu využívať na vyučovaní alebo pre samoštúdium.

2.11 Špecializovať stredné odborné školy v oblasti informačných a komunikačných technológií

V súvislosti s nástupom digitalizácie a automatizácie sa neustále zvyšujú požiadavky na absolventov stredných odborných škôl v oblasti digitálnych zručností a kompetencií ako aj na tvorbu nových povolaní v oblasti IKT. Aj v reakcii na tieto zmeny na trhu práce v oblasti IKT spustila v roku 2016 Európska komisia iniciatívu Nový program zručností pre Európu, ktorá má za úlohu okrem iného podporiť zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií a tvorbu nových vzdelávacích programov v oblasti IKT za účelom zabezpečenia dostatočného počtu absolventov s požadovanými zručnosťami a kompetenciami. Dosiahnutie tohto cieľa je možné podporiť aj prostredníctvom špecializácie stredných odborných škôl pre oblasť informačných a komunikačných technológií, v rámci už existujúcej skupiny odborov vzdelávania 25 Informačné a komunikačné technológie zaradenej do vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. V rámci špecializácie stredných odborných škôl je potrebné podporovať okrem iného aj vznik nových vysoko špecializovaných študijných odborov v oblasti programovania, tvorby aplikácií, kybernetickej bezpečnosti, hardvérových technikov, správy databáz a sietí a iné na základe požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov a trhu práce.

2.12 Rozšíriť a podporiť národný IT FITNESS TEST v roku 2018

V spolupráci s IT Asociáciou Slovenska vykonať širšie zhrnutie požiadaviek vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a profesijných organizácií, najmä pôsobiacich v oblasti IKT, a z toho spolu vypracovať, poskytnúť technická podporu ďalšiemu ročníku IT FITNESS TESTu. Systemizovať vyhodnocovanie nadobudnutých digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov škôl potvrdených certifikáciou absolvovaním IT FITNESS TESTu, popri sledovaní základnej digitálnej gramotnosti prostredníctvom získaných certifikátov ECDL.

2.13 Iniciovať a podporiť zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov a budúcich učiteľov v regionálnom školstve

Iniciácia, motivácia a podpora pre: (1) zabezpečenie úvodného nárazového (v roku 2018) a pokračujúce systematického zvyšovania digitálnych zručností učiteľov, odborných pracovníkov škôl, pedagógov pedagogických fakúlt vysokých škôl a fakúlt , ktoré pripravujú učiteľov, ako aj pripravujúcich sa študentov pedagogických fakúlt na povolanie učiteľa – primárne pre základnú digitálnu gramotnosť a následne pre využívanie systematicky budovaného ekosystému digitalizácie a informatizácie vzdelávania (s technickou podporou centrálnej infraštruktúry rezortného dátového centra MŠVVaŠ SR, cez datovú cestu napr. SANET a v rámci lokálnej IKT infraštruktúry na školách). (2) vypracovania návrhu a zapracovania získavania potrebných digitálnych zručností do študijných programov pedagogických fakúlt a fakúlt vykonávajúcich prípravu budúcich učiteľov a pedagógov (3) posúdenie rozsahu a vypracovanie vzorových návrhov zapracovania do štátnych vzdelávacích programov zvyšovania základných a vybraných vyšších digitálnych zručností žiakov regionálnych škôl. Zváženie možností využitia OP ĽZ na pilotné rozbehnutie zvyšovania kvalifikácie.

2.14 Popularizovať zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov, budúcich učiteľov a žiakov

Zintenzívnenie popularizácie a spolupráca na špecifikácii efektívnych foriem tejto popularizácie pre: 1) zvyšovania digitálnych zručností učiteľov, pedagógov pedagogických fakúlt, budúcich učiteľov – študentov pedagogických fakúlt a žiakov, podpora , 2) využívania ekosystému digitalizácie a informatizácie v rezorte MŠVVaŠ SR pre využívanie vo výučbe. Navrhnúť rozvoj, podporu a pilotnú formu celoplošného systému popularizácie s motivujúcimi, najmä súťažnými, formami pre motivácie žiakov pre štúdiá STEM, odstraňovanie obáv žiakov a rodičov z „príliš náročného“ štúdia IKT vedúcich k odraďovaniu smerovania do vzdelávania v oblasti IKT a pre nasmerovanie dievčat a žien do štúdia a povolaní v oblasti IKT. Prezentácia a diskusie k realizácii systematických zámerov rezortu MŠVVaŠ SR v informatizácii a digitalizácii školstva, v prvom kroku na vybraných podujatiach a konferenciách s orientáciou na školstvo.

3.2 Popularizácia štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

MPSVR SR prostredníctvom aktivít úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s ITAS bude popularizovať a propagovať študijné i pracovné odbory v oblasti IKT. Na popularizáciu práce v odvetví IKT využije aj široko propagované výsledky prognóz vývoja na trhu práce. Podporou rekvalifikácií z nižšej na vyššiu kvalifikačnú úroveň sa budú uvoľňovať pozície s nižšími požiadavkami na kvalifikáciu pre zvýšenie reálnej zamestnanosti.

3.3 Zjednodušenie a zrýchlenie zamestnávania IT špecialistov zo zahraničia mimo EÚ na Slovensku

MPSVR SR bude k existujúcim nástrojom hľadať ďalšie možnosti pre zrýchlenie procesu vydávania povolení na prechodný pobytu za účelom zamestnania na území SR pre nedostatkových vysoko kvalifikovaných IT špecialistov z krajín mimo EÚ.

3.4 Komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce

MPSVR SR v spolupráci s ďalšími partnermi (MŠVVŠ SR, Sociálna poisťovňa ÚPSVaR SR) pripravuje komplexný elektronický systém na objektivizované sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce vo vzťahu k vyštudovanému odboru prepojením existujúcich el. databáz.

4.1 Aktívna podpora spoločných aktivít s Európskou komisiou

Na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností, vrátane podujatia IT Fitness test, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností „eSkills Week“.

4.2 Príprava podujatí pre študentov stredných škôl.

Súťaže – ktoré prepájajú vedomosti o EÚ s digitálnymi zručnosťami ako napríklad Mladý digitálny Európan.

4.3 Podpora štúdií STEM na Slovensku (napríklad súťaž Junior Internet - organizuje Amavet)

Aktívna podpora popularizácie štúdia informatiky a technických odborov na Slovensku prostredníctvom podujatí ako je napríklad súťaž Junior Internet (organizuje Amavet) alebo projekt, ktorý ma za cieľ povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v IT odbore (Aj Ty v IT).

4.4 Podpora Digitálnej koalície v napĺňaní cieľov kampane EK „Digital Skills and Jobs Coalition“

Aktívna podpora kampani Európskej komisie Digitálne zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs), ktorú na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR.

5.1 Aktívna príprava politík zamestnanosti v spolupráci s Digitálnou koalíciou.

Realizácia z pohľadu zamestnávateľov vrátane analýzy budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu (rozvinúť už realizované štúdie Trexima) a digitálne kompetencie, t.: priebežne

5.2 Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily

Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov aj s ohľadom na zmeny požiadaviek na kvalifikáciu v oblasti digitálnych zručností z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily a presunov pracovnej sily medzi sektormi (priemysel —> služby) – vypracovanie analýzy štruktúrovaného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile v oblasti jednotlivých sektorov, t.: 31.10.2018

5.3 Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti

Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti ako prierezovej pracovnej skupiny výborov pre hosp. a sociálne veci a výboru pre vzdelávanie ako aj výboru pre VVI … toto je v procese a môže byť zrealizované k Štartu DK, t.: 26.9.2017

5.4 Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu ako sprievodného podujatia k Snemu RÚZ. Orientácia konferencie na Workforce 4.0, čo vychádza zo zmien v automatizácii, digitalizácii, nových technológií a meniacich sa požiadaviek zákazníkov, pritom 4.0 mení nielen tempo, ale samotnú povahu práce v podnikoch. Zváženie vypracovania tzv. Bielej knihy práce 4.0 (po vzore Nemecka), z ktorej by sa dalo čerpať), t.: 30.4.2018

5.5 Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov k zmenám požadovaných kvalifikácií a zručností zamestnancov v budúcich povolaniach

Iniciovať rokovanie so sociálnymi partnermi ako sú odborové zväzy na príprave rekvalifikačných postupov a procesov prípravy zamestnancov na zmeny požadovaných kvalifikácií a zručností, ktoré prinesie digitálna transformácia podnikov a pripraviť spoločné vyhlásenie na túto tému, t.: 31.12.2017

5.6 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni z dôrazom na identifikáciu požiadaviek zamestnávateľov pre oblasť zamestnanosti a pracovnej sily.

6.1 Rozšírenie podujatia Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 o popularizáciu digitálnych kompetencií zameraním na "Digitálnu ekonómiu" a riešenie "SmartIndustry".

Rozšírenie celoštátnej prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 o popularizáciu digitálnych kompetencií zameraním na „Digitálnu ekonómiu“ a riešenie „SmartIndustry“.

6.2 Rozšírenie podujatia Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 o popularizáciu digitálnych kompetencií zameraním na "Digitálnu ekonómiu" a riešenie "SmartIndustry".

Zvýšenie dôrazu pre propagáciu výstupov žiakov stredných odborných škôl pripravujúcich absolventov v skupine odborov 25 – ITaT a prezentácií produktov a výstupov demonštrujúcich prenikanie digitalnych technológií, automatizácie a prvkov umelej inteligencie do výrobných procesov a služieb. (Podujatie sa každoročne organizuje MH SR v rámci Veľtrhu práce – Job Expo v spojení s medzinárodnou burzou práce European Job Days. Spolupráca MH SR a IT Asociácie Slovenska sa zameria na cieľové skupiny: potenciálnych záujemcov o odborné vzdelávanie a prípravu v odboroch na stredných odborných školách so silným zastúpením digitalizácie, ich rodičov a verejnosť).

6.3 Zapracovanie systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti ľudské zdroje.

Zapracovanie systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti ľudské zdroje.

7.1 Zabezpečovanie koordináciu v ďalšej činnosti Digitálnej koalície

Zabezpečovanie koordinácie v ďalšej činnosti Digitálnej koalície, dedikovanie manažéra pre posty predsedu Výkonného výboru (Mário Lelovský, ITAS) a člena a tajomníka (Andrej Bederka, ITAS) a kapacít pre sekretariát. T.: priebežne

7.2 Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017

Získanie aspoň 10 aktívnych partnerov pre digitálnu koalíciu z radov členov IT asociácie Slovenska, t.: 31.12.2017

7.3 Získanie 20 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2018

Získanie ďalších 20 aktívnych partnerov pre digitálnu koalíciu z radov členov IT asociácie Slovenska, t.: 31.12.2018

7.4 Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018

V spolupráci s RÚZ usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu ako sprievodného podujatia k Snemu RÚZ, t.: 30.4.2018. V tom sústredenie sa ITAS na potreby pracovných síl v súlade s cieľmi Digitálnej koalície – oblasti: pracovná sila, IKT špecialista, vzdelávanie.

8.1 Bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)

8.2 Bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov

8.3 Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní

8.4 Bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy

8.5 Pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti

8.6 Bude propagovať štúdium informatických disciplín

8.7 Bude vypracovávať analýzy a expertízy pre potreby štátnych orgánov v oblastiach vzdelávania, informatizácie spoločnosti, informačnej bezpečnosti

9.1 Podpora zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a sieťovanie a podporu škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT.

10.1 Súčinnosť na štúdii dopadov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní

Aktívne sa zúčastníme tvorby Štúdie pre dopady digitalizácie a to v oblasti vzdelávania, tvorby požiadaviek znalostí pre digitálne pracovné miesta, a pri zavádzaní digitálnych technológií do profesijného a osobného života občanov SR.

10.2 Integrácia digitálneho vzdelávania do študijných programov

Podporíme a zabezpečíme integráciu foriem, metód a vzdelávacích materiálov do digitálneho vzdelávania v rámci študijných programov zabezpečovaných na Žilinskej univerzite. Aktívne sa zapojíme do tvorby štrukturálnych zmien vo vzdelávacom systéme v oblasti vzdelávania vysokoškolských študentov v IKT odboroch.

10.3 Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Budeme spolupracovať vo vzdelávaní na projekte „IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie“, kde budeme garantovať vybrané oblasti (predovšetkým IKT) pre: (1) skvalitnenie vzdelávania na základných a stredných školách, (2) zvýšenie dôraz na digitálne znalosti a zručnosti žiakov a učiteľov, (3) vytvorenie vzťahu žiakov a študentov k prírodovedným predmetom a k IKT.

10.4 Rozvoj a rozširovanie pôsobnosti vzdelávacieho IKT klastra Z@ICT

Podporíme rozvoj a rozširovanie pôsobnosti vzdelávacieho IKT klastra Z@ICT tak, že budeme rozširovať a zintenzívnime spoluprácu so strednými školami na získavaní záujemcov o štúdium odborov z oblasti IKT. Prehĺbime všetky efektívne formy spolupráce univerzity a podnikateľského prostredia + regionálneho školstva: (1) V spolupráci s podnikateľským prostredím pripravíme zapojenie vysokoškolských študentov z oblasti IKT do spolupráce pri riešení ich konkrétnych projektov, inovácií formami projektovej výučby a praxe. Ďalej špecializované vzdelávanie k najnovším poznatkom a technológiám z oblasti IKT a vytvoríme prostredie pre rekvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie v oblasti IKT, (2) V spolupráci s VÚC a regionálnymi školami pripravíme aktualizované/nové študijné programy, ktoré budú podporovať: (2a) vzdelávanie pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií, (2b) zlepšenie zručností študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, (2c) rozvíjanie informatického myslenia študentov.

10.5 Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre učiteľov základných škôl

Vytvoríme vzdelávacie a konzultačné prostredie pre učiteľov základných škôl, ktoré umožní aplikovať digitálne znalosti a zručnosti do: (1) vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií, (2) zlepšenie zručností žiakov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, (3) rozvíjanie informatického myslenia žiakov.

10.6 Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre verejnosť, zamestnancov a podnikateľov

Vytvoríme vzdelávacie a konzultačné prostredie pre učiteľov základných škôl, ktoré umožní aplikovať digitálne znalosti a zručnosti do: (1) vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií, (2) zlepšenie zručností žiakov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, (3) rozvíjanie informatického myslenia žiakov.

11.1 Vytvorenie spoločného cezhraničného magisterského študijného programu s vybranými univerzitami na Ukrajine.

Vytvorenie spoločného magisterského študijného programu s vybranými univerzitami na Ukrajine pre pokračovanie štúdia mladých Ukrajincov na VŠEMvs v Bratislave v slovenskom jazyku, vrátane vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku pre potreby verejnej správy a podnikovej sféry. Súčasťou bude prieskum (výskum) podmienok a výhod spolupráce s ukrajinskými univerzitami a prehľad motivácie študujúcich mladých ľudí na Ukrajine pre migráciu za štúdiom a prácou v oblasti IKT na Slovensko do EU, ako aj motivácia a využiteľný potenciál (vrátane ľudských zdrojov) vzdelávacích a výskumných inštitúcií na Ukrajine pre spoluprácu so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami na Slovensku. Predpokladaný počet 50 študentov v rámci pilotného uvedenia spolupráce s ukrajinskými univerzitami v roku 2018.

11.2 Príprava podmienok a návrh bakalárskeho profesijne orientovaného študijného programu zameraného na IKT.

Príprava vybavenosti a podmienok pre vytvorenie a podľa dopytu na trhu práce následná realizácia 1 bakalárskeho profesijne orientovaného študijného programu zameraného na vyššie digitálne kompetencie absolventov – bakalárov pre výkon povolania vo verejnej správe a v podnikovej sfére. Cielená popularizácia štúdia zameraného na posilnenie digitálnych kompetencií v prostredí zamestnávateľov, uchádzačov o štúdium a záujemcov o rozšírenie kvalifikácie doma i v zahraničí pre potreby verejnej správy ale aj komerčnej sféry.

12.1 Odborná garancia pri príprave sieťových predmetov na SŠ a VŠ v projekte IT Akadémia

Odborná garancia pri príprave sieťových predmetov na SŠ a VŠ v projekte IT akadémia (4 sieťové predmety na SŠ, 1 motivačný predmet v oblasti IoT na SŠ a 4 sieťove predmety na VŠ a 1 predmet v oblasti IoT na VŠ)

12.2 Nárast počtu Cisco Networking Akadémií o 30%

Nárast počtu Cisco Networking Akadémii oproti stavu z roku 2016 o 30 percent najneskôr v roku 2018 (stav 2016 v SR – 60 akadémií). Udržanie min. 5000 študentov ročne.

12.4 Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (SŠ a VŠ) do školských vzdelávacích a študijných programov.

Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (na stredných a vysokých školách) do školských a študijných programov. Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl. Počet študentov minimálne na úrovni 5000 študentov za rok. Príprava študentov na odborné medzinárodné certifikácie CCNA a CCNP. Odborná garancia a expertízna podpora v oblasti sieťovej bezpečnosti, organizácia seminárov, workshopov a konferencií, vrátane popularizácie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

13.1 Každoročne pripravíme v Študentskom trénerskom centre 20 stredoškolských študentov.

V Študentskom trénerskom centre pripravíme kazdoročne 20 stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

13.2 Podpora vzdelávania učiteľov informatiky.

Všetkým učiteľom informatiky poskytneme metodiky a podporu na zavádzanie nových tém do vyučovania, aby boli schopni pripravovat študentov pre digitálnu éru.

14.1 Podpora rozvoja učenia programovania žiakov v ZŠ. podporou súťaže iBobor - budeme spolu s organizátormi hľadať ďalšie formy a možnosti rozšírenia súťaže.

Sme presvedčení, že vzťah k programovaniu je potrebné začať rozvíjať už u detí ZŠ. iBobor je platforma, ktorá dlhodobo pomáha rozvíjať programátorské zručnosti u detí na základných školách, konkrétne iniciovaním využívania IKT, a v snahe posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Účasť na súťaži každoročne rastie a Soitron bude v budúcnosti spolu s organizátormi hľadať ďalšie formy a možnosti jej rozšírenia na širší okruh žiakov.

14.2 Spolupráca so strednými a vysokými školami. V spolupráci s vybranou strednou a vysokou školou budeme spoluvytvárať učebné osnovy a poskytovať naše skúsenosti a vedomosti z praxe v učebnom procese.

Stredné aj vysoké školy si čím ďalej tým viac uvedomujú potrebu prepojenia učebných osnov s praxou. Len spojením akademického prostredia so svetom reálneho biznisu dokážu vychovať absolventov, ktorí budú pripravení plnohodnotne pôsobiť v pracovnom prostredí a firmy budú mať o nich záujem. V spolupráci s vybranou strednou a vysokou školou bude spoluvytvárať učebné osnovy a poskytovať naše skúsenosti a vedomosti z praxe v učebnom procese. Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE.

15.1 Zapracovanie digitálnych kompetencií do odborných predmetov stredných odborných škôl .

Dôsledné zapracovanie vzdelávania pre získavanie digitálnych kompetencií do odborných predmetov štátnych vzdelávacích programov, vzdelávacích štandardov (obsahových i výkonových) a po zvážení prípadné prispôsobenie normatívov stredných odborných škôl. Spolupráca s IT Asociáciou Slovenska.

15.2 Podpora a motivácia zvyšovania digitálnych kompetencií pedagogických a odborných pracovníkov a žiakov stredných odborných škôl.

Podpora a motivácia zvyšovania digitálnych kompetencií učiteľov, odborných zamestnancov a žiakov stredných odborných škôl (cestou dopytovo orientovaných projektov z OP ĽZ). Súčasťou projektov bude vzdelávanie alebo školenia pre získanie kompetencií nasledované certifikáciou. Spolupráca s IT Asociáciou Slovenska a Slovenskou informatickou spoločnosťou.

15.3 Vzorové prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy na dynamickú digitalizáciu a Industry 4.0.

Identifikácia vplyvov šíriacej sa digitalizácie a fenoménu Industry 4.0 v priemysle a dopadov na vzdelávacie oblasti odborného vzdelávania a prípravy s potenciálne najsilnejším vplyvom na národné hospodárstvo a zmeny v povolaniach vo výhľade najbližších 10 rokov. Výber priorizovaných odborov pre zapracovanie odporúčaní podľa aktuálnych trendov digitalizácie, automatizácie, prvkov SmartFactory atp. do vybraných štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov, pre získavanie vyšších digitálnych kompetencií a prispôsobovanie vzdelávania a odbornej prípravy žiakov a tým flexbilnej pripravenosti moderného absolventa SOŠ na výrobnú prax a služby v podmienkach Industry 4.0. Výber najlepších stredných odborných škôl v takto priorizovaných odboroch s prepracovanými štátnymi vzdelávacími programami, ktoré do svojich školských vzdelávacích programov zapracujú takto požadované zmeny, zvýšia kvalifikáciu svojich pedagogických a odborných pracovníkov v požadovaných oblastiach, podľa potreby zavedú nové predmety, zaktualizujú učebnice a metodické materiály pre výučbu a odbornú prípravu a pilotne overia takto upravené odborné vzdelávanie a prípravu. Podpora prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov z OP ĽZ a v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska, spolupracujúcimi priemyselnými zväzmi, zamestnávateľskými organizáciami a vybranými firmami.

15.4 Popularizácia stredného odborného vzdelávania a prípravy, vrátane duálneho vzdelávania.

Popularizácie vzdelávania na stredných odborných školách ktoré pripravujú absolventov pre perspektívne uplatnenie na trhu práce, prednostne v skupine odborov 25 a aktívna spolupráca so základnými školami v spádovej oblasti strednej odbornej školy pre získavanie uchádzačov o vzdelávanie. Ako súčasť projektov z OP ĽZ a v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska, v rámci ktorej budú zdôrazňované benefity povolaní, možnosti a zvládnuteľnosť vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti skupiny odborov 25 – ITaT.

15.5 Podpora a propagácia prispôsobenia duálneho vzdelávania pre skupinu odborov 25 – IKT (štúdia, návrh, podpora pilotného overenia modelu).

Štúdia, návrh, podpora pilotného overenia modelu duálneho vzdelávania prispôsobeného pre skupinu odborov 25 – IKT v režimoch pre väčších, ale i stredných a menších zamestnávateľov a propagácia pozitívnych výsledkov. Podľa potreby a zistení z pilotného overenia zvážiť potrebu následného zapracovania do legislatívy.

15.6 Vybavenie SOŠ pre simuláciu výrobných procesov s využitím digitálnych didaktických technológií.

Podpora vybavenia stredných odborných škôl pre odborné vzdelávanie a prípravu v Mechatronike didaktickými pomôckami simulujúcimi výrobné procesy pre zvyšovanie odborných zručností a digitálnych kompetencií žiakov. Úzko koordinované s Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska a v spolupráci s MŠVVaŠ SR s využitím jeho rezortného dátového centra. Predpoklad finančného príspevku z OP IROP.

15.7 Podpora vytvorenia systému na sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce.

Podpora integrácie výstupov informačných systémov Sociálnej poisťovne, UPSVaR, MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR a vypracovanie metodiky pre hodnotenie výstupných dát na sledovanie uplatnenia absolventov stredných odborných škôl na trhu práce po ukončení štúdia na stredných odborných školách (v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR) v súlade so zákonom 61/2016 Zb od odbornom vzdelávaní a príprave, §30, ods.1.

16.1 Riadenie národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

CVTI SR ako prijímateľ z OP ĽZ v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska, Košice IT Valley klastrom a Slovenskou informatickou spoločnosťou – CVTI SR spustí pilotné vzdelávanie v oblasti štúdií STEM so zameraním na informačné technológie v 5 univerzitách, 200 stredných školách a gymnáziách, 300 základných školách s priamou cieľovou skupinou vyše 36 000 žiakov a študentov a 2 000 učiteľov s cieľom zmeniť vzdelávací systém tak, aby ročne produkoval navyše 1 000 špecialistov pre pracovné miesta v IKT sektore.

16.2 Rozšírenie infraštruktúry zážitkových centier vedy pre motiváciu detí a žiakov pre štúdia STEM a zvyšovanie ich digitálnych kompetencií.

Vytvorenie infraštruktúry zážitkových centier vedy v regiónoch Slovenska mimo Bratislavy pre popularizáciu významu a prenikania informatizácie a digitalizácie do života spoločnosti, výrobných procesov a potreby zvyšovania digitálnych kompetencií a príprave na Industry 4.0 s využitím kontaktného a bádateľského spôsobu poznávania možností využívania výsledkov vedy a pre motiváciu detí a žiakov na štúdiá STEM a zvyšovanie ich digitálnych kompetencií.

17.1 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City a digitálnej transformácie a odporúčaní.

17.2 Samostatná štúdia potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v IKT

Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT

17.3 Rozširovanie a dobudovanie terajších informačných systémov územnej samosprávy

Pokračovanie v informatizácii miestnej územnej samosprávy rozširovaním a dobudovaním terajších informačných systémov realizáciou ďalších projektov (aj napr. z OP II, IROP, OP ĽZ atp.) pre riešenie vybraných oblastí Smart City a Industry 4.0, IoT atp.

18.1 Analýza podmienok a podpora udržania zahraničných investícií v Slovenskej republike s orientáciou na sektor IKT.

Vypracovanie analýzy o potrebe množstva a kvalifikácii pracovnej sily a požiadaviek v oblasti prípravy ľudských zdrojov pre potreby zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku so zameraním na R&D. Spolupráca s partnermi projektu: IT Asociácia Slovenska, VŠEMvs, Centrá zdieľaných a podnikových služieb, BSC Forum AmCham. Predpokladaný termín realizácie: rok 2018 (ideálne do 30.6.2018).

18.2 Podpora vstupu zahraničných spoločnosti so zameraním na R&D na Slovensko - prednostne v sektore IKT.

Prezentácia výhod vstupu zahraničných spoločnosti na Slovensko na medzivládnych komisiách, misiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore, alebo v odvetviach so silným zapojením IKT (digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia) a pre inovácie a riešenia v rámci Industry 4.0 (SmartFactory, SmartCity atp.) vzhľadom na potreby a prípravu ľudských zdrojov a záujem o spoluprácu so slovenskými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami. Výmena informácií, najmä požiadaviek zahraničných investorov a spolupráca s IT Asociáciou Slovenska.

19.1 Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi.

Zdynamizujeme inováciu študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi.

19.2 Založenie Talent akadémie - spoločnej univerzitno-firemnej platformy pre IT vzdelávanie študentov vysokých škôl iných ako IT odborov a účastníkov z praxe.

Založíme Talent akadémiu – spoločnú univerzitno-firemnú platformu pre IT vzdelávanie študentov vysokých škôl iných ako IT odborov a účastníkov z praxe. Cieľom je praktickou a populárnou formou ukázať účastníkom akadémie možnosti aplikácie IT v rôznych odboroch spoločenskej a hospodárskej praxe a motivovať účastníkov k zamysleniu sa ako by IT mohlo vylepšiť fungovanie (procesov) v oblasti v ktorej pôsobia resp. sa vzdelávajú.

19.3 Vytvorenie otvorených laboratórií (3CL - Continues Challenging and Competitive Learning).

Pripravíme Otvorené laboratóriá (3CL – Continues Challenging and Competitive Learning) – ktoré prinášajú do vzdelávania prvok súťaživosti práve prostredníctvom transparentnosti výsledkov. Výsledky prác študentov sú verejne prezentované, čo prináša tlak na kvalitu výstupov a podporuje kreativitu študentov. Študenti sa môžu navzájom porovnať, nájsť svoje silné a slabé stránky, poučiť sa z riešení spolužiakov. V rámci univerzitných predmetov študenti riešia IT projekty, ktoré je možné pútavo vizuálne prezentovať a zároveň transparentne porovnať. Je to spoločný projekt so spoločnosťou T-Systems.

19.4 Otvorenie Živých IT projektov – tímové projekty študentov, ktorí v rámci formálnej výučby riešia problémy zadané priamo hospodárskou praxou.

Otvoríme „Živé IT projekty“ – tímové projekty študentov, ktorí v rámci formálnej výučby na univerzite riešia problémy zadané priamo hospodárskou praxou. Mentormi sú odborníci z praxe spolupracujúci z pedagógmi z univerzít. Cieľom je vzájomné prepájanie akademickej a priemyselnej sféry prostredníctvom spoločných (živých) projektov. Študenti majú v rámci projektov možnosť spoznať priemyselné prostredie, získavajú skúsenosti z agilného projektové riadenia, komunikačné a prezentačné zručnosti. Kľúčovým momentom živých IT projektov je vzájomné súťaženie medzi projektmi, ktoré motivuje zapojené strany k lepším výkonom – vzájomná súťaž študentov, pedagógov a firiem.

20.1 Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika zameraných na technológie 2020+ ako priemyselná informatika ...

V širšej spolupráci s odbornou verejnosťou, zamestnávateľmi najmä zo sektora IT a profesijnými združeniami prehodnotiť a prepracovať vzdelávací program študijného odboru 26 ELEKTROTECHNIKA so zameraním na priemyselnú informatiku, elektroenergetiku a počítačové systémy a to implementáciou nových technológií zameraných na IOT, digitalizáciu a Industry 4.0 .

20.2 Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT zameraná na technológie 2020+

V širšej spolupráci s odbornou verejnosťou, zamestnávateľmi najmä zo sektora IT a profesijnými združeniami prehodnotiť a prepracovať vzdelávací program študijného odboru 25 IKT a to implementáciou nových technológií zameraných na webové a mobilné technológie, softvérový development, spracovanie big data a kybernetickej bezpečnosti .

20.3 Sieťovanie SPŠE so ZŠ pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE v Prešove.

Pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE Prešov usporiadaním krátkodobých aktivít – súťaží pre žiakov ZŠ a dlhodobejších celoročných aktivít pre žiakov ZŠ. Hlavným poslaním krátkodobých aktivít je propagovať, motivovať porovnávať, vyhľadávať talenty, skvalitňovať výučbu na ZŠ a popularizovať prírodovedné, elektrotechnické a jazykové predmety. Hlavným poslaním dlhodobých aktivít je koncipované ako cyklus voľnočasového neformálneho vzdelávania nad rámec povinnej školskej dochádzky. Jej cieľom je žiakov ZŠ nielen odborne vzdelávať, ale aj zoznamovať sa s atmosférou stredoškolského štúdia. Aplikovaná elektronika, IKT, robotika a programovanie sú pre mladú generáciu veľmi atraktívne a SPŠE má ambíciu umožniť rozvoj znalostí a zručností žiakov práve v týchto oblastiach.

21.1 Rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni úplného stredoškolského a vyššieho odborného vzdelávania.

Ďalej rozšíriť a každoročne realizovať vyššie odborné vzdelávanie v odbore Informačno-Komunikačných Technológií (IKT), postaveného na duálnom a praktickom princípe. Cieľom tejto iniciatívy je efektívnejšie prepojiť odborné vzdelávacie inštitúcie so spoločnosťou T-Systems Slovakia, ako aj zdôrazniť praktickú zložku a rozvoj zručností v pracovnom procese podniku. Touto víziou spoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o., mieni zabezpečiť kritický objem odborne a prakticky pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme aj v regióne. Do roku 2025 vzdelať pre región východného Slovenska min 300 špecialistov s vyšším odborným vzdelaním v IKT.

21.2 T-Systems Education Academy 2.0 - v roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie.

Zvýšiť možnosti rozšírenej praktickej prípravy študentov Technickej univerzity v spoločnosti T-Systems Slovakia. Plánom je priamo vstúpiť do vzdelávacieho programu Katedry počítačov a Katedry kybernetiky FEI, a tiež Katedry riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG a Katedry financií a bankovníctva EkF Technickej Univerzity v oblasti digitálnych technológií (najmä cloudu, big data a software-defined networking) a súvisiacich metodológií (projektové riadenie). Týmto chceme pomôcť študentom čo najlepšie využiť dosiahnuté vzdelanie v praxi a zvýšiť ich atraktivitu na trhu práce ako aj atraktivitu IKT firiem v kontexte európskeho trhu. Je to pridaná hodnota k bežnému univerzitnému kurikulu. V roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie. Z IT odborov vysokých škôl získať do programu prvých 100 študentov. Poskytnúť do roku 2025 odborné vzdelanie a prax min 500 študentom fakúlt FEI, FBERG a EkF Technickej univerzity v Košiciach a zaviesť nové obsahy do vzdelávania, praxí a ročne min 10 živých IKT projektov a min 20 prípadových štúdií.

21.3 SAP Akadémia a podpora vzdelávacieho ekosystému v regióne - zapojiť min. 100 študentov ročne.

T-Systems Slovakia plánuje rozšíriť iniciatívu SAP Akadémie, ktorú spustilo v r.2014 v spolupráci s Univerzitou P.J. Šafárika a klastrom Košice IT Valley. Zámerom iniciatívy je vzdelať študentov informatických aj neinformatických odborov UPJŠ ako aj iných regionálnych univerzít v oblastí riadenia, správy a využívania podnikových ERP systémov. Konkrétne naša firma plánuje rozšíriť podporu vzdelávania SAP používateľov, administrátorov, vývojárov v jazyku ABAP a Hana, ako aj SAP konzultantov. Aktuálne sa do programu zapája približne 50 študentov ročne. V spolupráci s univerzitou chceme vytvoriť priestor pre absolvovanie praktickej prípravy v kontexte firemných procesov a služieb (riadenie financií, HR a IKT služieb):

1. Zapojiť do programu SAP Akadémie min 100 študentov každý rok a do r.2025 v štyroch programoch akadémie pripraviť 300 absolventov pre spoločnosť T-Systems Slovakia a regionálny trh ERP

2. Rozšíriť počet poskytovaných kurzov v rámci akadémie prostredníctvom prípravy min 20 nových školiteľov a trénerov, a to z radov zamestnancov firmy ako aj univerzity.

21.4 Aktivity pre širší región smerujúce k zvyšovaniu a podpore povedomia o IKT.

Aktívne zapájať spoločnosť T-Systems Slovakia do širokej palety aktivít, ktoré rozvíjajú povedomie o IKT a rozširujú možnosti regionálnych inštitúcií z IKT benefitovať. Konkrétne plánujeme pokračovať v dlhodobej podpore Networking Academy Games v spolupráci so spoločnosťou Cisco Slovakia. Taktiež plánujeme pokračovať v programe darovania použitého hardvéru vzdelávacím inštitúciami v regióne a v spolupráci s vybranými školami na podpore kariéry v IKT sektore. V rámci tohto záväzku spoločnosť T-Systems Slovakia plánuje podporovať aj aktivity ako Hackathon, Coder Fest a pod. Pre to: (1) poskytnúť školám do r.2020 min 300 kusov vybavenia pre digitálnu podporu vzdelávania a rozvoj IKT zručností, (2) poskytnúť každoročne odbornú prax pre najlepších účastníkov programu Networking Academy Games – 3 praxe každý rok v rozsahu 1-3 mesiace, (3) pokračovať v podpore Hackathonu pre min 200 účastníkov a iných aktivít pre rozvoj povedomia, (4) vytvoriť spoločné pracoviská so vzdelávacími inštitúciami / napr. zamerané na sieťové technológie spolu s SOŠ Ostrovského v Košiciach, zamerané na ERP systémy v spolupráci s EkF TU v Košiciach.